Our team

DFL Auditing Firm

The perfect choice for businesses on tax and accounting solutions.

Mrs. Nguyen thi nham
CPA, General Director

Read more

Ông Vinh là chuyên gia tư vấn của Công ty. Qua quá trình làm việc và kinh nghiệm có được sau nhiều năm công tác trong các lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, ông có thế mạnh chuyên môn về kế toán, tài chính doanh nghiệp và các giải pháp quản lý.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 01/2019 đến nay là Chủ tịch HĐTV tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 07/2016 đến 12/2018 là Phó Giám đốc tại Công ty Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam – CN Hà Nội;

-Từ 08/2009 đến 4/2016 là Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hanoi).

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Tư vấn tài chính và quản lý cho các doanh nghiệp và các dự án phát triển;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán

-Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;

-Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

-Đào tạo lý thuyết và thực hành kế toán cho kế toán viên chuyên nghiệp;

-Hiểu biết lĩnh vực kinh doanh về ngân hàng, thị trường tài chính và các công cụ tài chính;

-Hiểu biết về kinh sản xuất, kinh doanh hàng may mặc.

 

Trình độ học vấn

-Hội viên Hội kiểm toán Việt Nam (VACPA);

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán.

Mr. nguyen tien vinh
vice General Director

Read more

Bà Nhâm là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam. Ngay khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kiểm toán, bà đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm kiểm toán và phụ trách các công việc khác nhau. Với hơn 10 năm kinh nghiệm công tác, Bà Nhâm đã rất thành công trong vai trò quản lý các hợp đồng kiểm toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và mọi lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 08/2019 đến nay là Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 02/2018 đến 07/2019 là Phó Giám đốc tại Công ty Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);

-Từ 07/2013 đến 01/2018 là Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA).

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Kiểm toán BCTC của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp, kiểm toán BCDAHT;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;

-Kế toán theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;

-Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

-Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực vận sản xuất và thương mại dịch vụ.

 

Trình độ học vấn

-Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia;

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán;

-Thạch sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán.

Mr. Luong Cong Hop
CPA, Audit Director

Read more

Ông Hợp là kiểm toán viên Quốc gia. Với hơn 11 năm kinh nghiệm với các kiến thức được trang bị và tích lũy, ông là chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, phân tích, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp; lập kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất; đào tạo các Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực Kiểm toán và các luật thuế trong kinh doanh.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 03/2019 đến nay là Giám đốc kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 07/2016 đến 02/2019 là Giám đốc tại Công ty Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam – CN Hà Nội;

-Từ 06/2009 đến 05/2016 là Trưởng nhóm kiểm toán – TP kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars.

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn thuế cho các doanh nghiệp, kiểm toán BCDAHT;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;

-Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;

-Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

-Đào tạo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các luật thuế trong kinh doanh.

 

Trình độ học vấn

-Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia;

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính.

Mr. Tran Quang Huy
Vice General Director

Read more

Ông Huy là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực kiểm toán XDCB. Ngay khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kiểm toán, ông đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm kiểm toán và phụ trách các công việc khác nhau. Ông Huy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và tư vấn tài chính doanh nghiệp, cũng như họat động thẩm định giá, tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa, tham gia thị trường chứng khoán, thị trường.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 02/2019 đến nay là Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 10/2016 đến 01/2019 là Phó Giám đốc tại Công ty Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia Việt Nam – CN Hà Nội;

-Từ 09/2008 đến 05/2016 là Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA).

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Thực hiện kiểm toán BCDAHT cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Vận tải hàng không, Than khoáng sản, Dầu khí, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty cổ phần;

-Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa cho các doanh;

-Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hóa, tham gia thị trường chứng khoán, thị trường tài chính;

-Kiểm cho toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán các doanh nghiệp;

-Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Đào tạo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

 

Trình độ học vấn

-Hội viên Hội kiểm toán Việt Nam (VACPA);

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán.

mr. nguyen khac cong
CPA, Head of Accounting

Read more

Bà Nhâm là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam. Ngay khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kiểm toán, bà đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm kiểm toán và phụ trách các công việc khác nhau. Với hơn 10 năm kinh nghiệm công tác, Bà Nhâm đã rất thành công trong vai trò quản lý các hợp đồng kiểm toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và mọi lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 08/2019 đến nay là Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 02/2018 đến 07/2019 là Phó Giám đốc tại Công ty Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);

-Từ 07/2013 đến 01/2018 là Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA).

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Kiểm toán BCTC của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp, kiểm toán BCDAHT;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;

-Kế toán theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;

-Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

-Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực vận sản xuất và thương mại dịch vụ.

 

Trình độ học vấn

-Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia;

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán;

-Thạch sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán.

Mrs. nguyen thi my hanh
CPA, tax consultancy dep

Read more

Bà Trang là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam và có bằng Thạc sỹ từ Học viện tài chính chuyên ngành kế toán. Ngay khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kiểm toán, bà đã nhanh chóng trở thành trưởng nhóm kiểm toán và phụ trách các công việc khác nhau. Với hơn 12 năm kinh nghiệm công tác, bà Trang đã rất thành công trong vai trò quản lý các hợp đồng kiểm toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần và mọi lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 12/2018 đến nay là Trưởng phòng kiểm toán 1 tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 02/2014 đến 03/2015 là Giám đốc tài chính tại Công ty MTV Transition Systems VN;

-Từ 10/2012 đến 12/2013 là Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

-Từ 07/2007 đến 08/2012 là Nhân viên kế toán tại Khách sạn NIKKO Hà Nội.

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;

-Kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;

-Hiểu biết về hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, F&B.

 

Trình độ học vấn

-Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia;

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán;

-Thạch sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán.

Mr. Nguyen Ha Nam
CPA, Deputy account Dep

Read more

Ông Nam là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông đã tham gia kiểm toán nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài và tham gia vào hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán trong nhiều năm.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 01/2019 đến nay là Trưởng phòng kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 01/2016 đến 12/2018 là Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á;

-Từ 05/2013 đến 11/2015 là Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Asco.

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp, kiểm toán BCQT DAHT;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;

-Kế toán theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;

-Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

-Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải đường sắt và đường bộ.

 

Trình độ học vấn

-Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia;

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán.

Mrs. phi quynh trang
CPA, Head of Auditing

Read more

Ông Công là Kiểm toán viên quốc gia của Việt Nam với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Ông đã tham gia kiểm toán nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài và tham gia vào hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán trong nhiều năm.

 

Kinh nghiệm làm việc

-Từ 01/2019 đến nay là Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán DFL Việt Nam;

-Từ 02/2018 đến 12/2018 là Kiểm soát Tài chính tại Công ty Cổ phần Vinpearl;

-Từ 05/2017 đến 12/2017 là Chuyên viên tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor;

-Từ 07/2012 đến 04/2017 là Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

 

Hiểu biết trong các lĩnh vực

-Kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp, kiểm toán BC QTDAHT;

-Tư vấn, phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp;

-Kế toán theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế;

-Các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, các luật thuế trong hoạt động kinh doanh;

-Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

-Hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực vận tải đường sắt và đường bộ.

 

Trình độ học vấn

-Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia;

-Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Cử nhân kinh tế chuyên ngành kiểm toán.

Mrs. ninh thi viet thanh
CPA, North Branch director

Read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam odit eos animi minus sed nostrum maiores vel officia, dolor reiciendis suscipit veniam debitis possimus sunt, eveniet nam! Eveniet, accusantium tempore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam odit eos animi minus sed nostrum maiores vel officia, dolor reiciendis suscipit veniam debitis possimus sunt, eveniet nam! Eveniet, accusantium tempore.

mrs. nguyen thi thu ha
cpa, Deputy Auditing Dep

Read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam odit eos animi minus sed nostrum maiores vel officia, dolor reiciendis suscipit veniam debitis possimus sunt, eveniet nam! Eveniet, accusantium tempore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam odit eos animi minus sed nostrum maiores vel officia, dolor reiciendis suscipit veniam debitis possimus sunt, eveniet nam! Eveniet, accusantium tempore.